Regulamin

Regulamin internetowego serwisu E-FOTO

 Właścicielem serwisu e-foto mieszczącego się pod adresem internetowym www.ajzstudio.pl/e-foto jest firma Foto Centrum Jacek Zabłoński, mieszcząca się   w Iławie przy ul. Wyszyńskiego 3, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej Urzędu Miasta Iława.

Foto Centrum Jacek Zabłoński

14-200 Iława ul. Wyszyńskiego 3

NIP: 744-101-88-14 ; Regon: 510087851

tel: 89-6484343: 608326583

e-mail : fotocentrum@onet.pl

adres do reklamacji : fotocentrum@onet.pl

1. Definicje

 • e-foto - serwis umożliwiający zamawianie zdjeć i fotogadżetów drogą internetową , oraz przeglądanie i zamawianie zdjeć z galerii internetowej firmy Foto Centrum Jacek Zabłoński.
 • Baza danych baza oznacza zbiór danych, które gromadzone są  za pomocą narzędzi elektronicznych, zawierający aktualne dane klienta, do którego wyłączne prawa przysługują serwisowi e-foto
 • Użytkownik -oznacza każdą osobę, która korzysta z serwisu e-foto w jakikolwiek sposób..

2. Postanowienia ogólne

 • Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu E-FOTO jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.
 • Akceptując Regulamin Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.

3. Sposoby dostawy

 • Wszystkie zamówione usługi dostarczamy na koszt zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL.
 • Koszt przesyłki uzależniona jest od wielkości opakowania, czasu dostarczenia i skalkulowana zgodnie z cennikiem PP lub DHL.
 • Termin dostarczenia przesyłki od momentu potwierdzenia wykonania nie przekracza 48h (2 dni robocze)

4. Realizacja zlecenia

 • Czas realizacji zlecenia liczymy od momentu:
 • płatność gotówką - akceptacji zamówienia -24h
 • za pobraniem - akceptacji zamówienia -24h
 • przelew na konto - potwierdzenia wpłynięcia środków na konto firmy - 24h -  nr konta  51 1140 2004 0000 3002 3776 6524
 • płatność za pomocą systemu PayU - 24h

5. Reklamacje i zwroty

 •  Każdy zakupiony towar w naszym serwise podlega zwrotowi zgodnie Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 •  Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia  wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 •  Klient przed dokonaniem zwrotu reklamowanego towaru/usługi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia drogą elektroniczną o odstąpieniu od umowy .
 •  Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ul. Wyszyńskiego 3 14-200 Iława
 •  Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia  Towaru przy czym zwrot       płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 •  Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 •  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

    a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi                            poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

    c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo             odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu                       spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa                     spełnionego świadczenia.

 

6. Ochrona danych osobowych

 •   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem serwisu e-foto jest Foto Centrum Jacek Zabłoński.
 •   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu e-foto zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi               Elektronicznej.
 •   Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest  jednocześnie administratorem     danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
 •   Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 •   Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
 •   Sprzedawca zapewnia każdemu  Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 •   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

6. Ograniczenia realizacji zamówienia

 • Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z praw autorskich i pokrewnych w stosunku do zdjęć, które są przesyłane w ramach e-foto
 • Klient oświadcza, że zawartość zdjęć przekazanych do obróbki nie narusza praw osób trzecich a Sprzedawca nie odpowiada wobec osób trzecich za treść przekazanych mu zdjęć.
 • Klient oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie opracowań zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) ma uzasadnione wątpliwości czy Klientowi przysługują prawa autorskie do przekazanych zdjęć;

b) zachodzi przypuszczenie, że zdjęcia naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich;

c) zdjęcia zawierają treść niezgodną z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub moralnością, w szczególności zdjęcia drastyczne, obsceniczne, pornograficzne;

d) przesłane przez Klienta pliki budzą wątpliwości co do ich zawartości, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zawierają oprogramowanie mogące uszkodzić  systemy                        informatyczne Sprzedawcy;

e) zdjęcia pozostają w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, w szczególności stanowią bezpośrednią lub pośrednią reklamę lub promocję podmiotu konkurencyjnego.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zdjęć przekazywanych mu przez Klienta oraz nie prowadzi bieżącej kontroli przekazywanych mu zdjęć.
 • Zamieszczane przez Klientów treści w obrębie Sklepu nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 • Sprzedawca nie będzie rozpowszechniać zdjęć przekazanych mu przez Klienta.

 7. Postanowienia końcowe 

 •  Foto Centrum Jacek Zabłoński ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie
 •  Aktualna treść regulaminu znajduje się zawsze na stronie internetowej www.ajzstudio.pl/e-foto
 •  Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
 •  Wszystkie zapytania dotyczące Serwisu powinny być kierowane pod adres siedziby Foto Centrum Jacek Zabłoński

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero